Water Mirror
 – 
Christophe Guye Galerie
Syoin Kajii, Rinko Kawauchi, Kosuke, Yoshinori Mizutani, Daido Moriyama, Lieko Shiga, Hiroshi Sugimoto, Kazuna Taguchi, Wataru Yamamoto, Daisuke Yokota
 – 
Christophe Guye Galerie: Showroom
Erik Madigan Heck
 – 
Grand Palais, Paris
Nicht eine Liebesgeschichte
 – 
Kunstraum Au Premier, Zürich
Rinko Kawauchi – HALO
 – 
foto–forum